Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Belgische gebruikers en op producten die werden aangekocht in onze webshop. Voor producten aangekocht in onze winkels gelden andere voorwaarden.

Algemene Consumentenvoorwaarden voor het Tuincentrum

Artikel 1 – TOEPASSINGS GEBIED

De onderliggende Algemene Voorwaarden schetsen alleen het kader voor de commerciële relaties die zouden kunnen ontstaan tussen een Lid en het bedrijf Rijmenants NV. Zij hebben voorrang op elke andere algemene of specifieke voorwaarde.

 

Artikel 2 – AANVAARDING

Het gebruik van de website www.rijmenants.be , evenals het plaatsen van een bestelling bij het bedrijf Rijmenants NV, impliceert dat het Lid of de Klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk de onderliggende Algemene Voorwaarden aanvaardt.

 

Artikel 3 – CONTACT GEGEVENS

Rijmenants NV is een vennootschap, opgericht volgens de Belgische wetgeving, en gevestigd in België, te B-22400 Massenhoven, Liersebaan 121.

BTW-nummer: BE 0421162716

KvK-nummer: 0421162716

Email adres: [email protected]

Telefoonnummer: +32 3484 4484

 

Artikel 4 – DEFINITIES

Diensten: alle diensten die door het bedrijf Rijmenants NV op haar website aangeboden worden in het algemeen, de verkoop van goederen en diensten via het internet in het bijzonder. Lid: ieder persoon die zich ingeschreven heeft op de website van Rijmenants NV. Klant: ieder Lid die een commerciële relatie aangaat met Rijmenants NV door de aankoop van een product of dienst via de website van Rijmenants NV. Een Klant wordt geacht gemachtigd te zijn om deze aankoop te verrichten, en geautoriseerd te zijn om een commerciële transactie af te sluiten met Rijmenants NV Leverancier: elke onderneming die Rijmenants NV gemandateerd heeft om haar producten via de website van Rijmenants NV te verkopen. Bestelling: elke bestelling die door een Klant geplaatst wordt conform de voorwaarden beschreven in artikel 6.

 

Artikel 5 – INSCHRIJVING

Ieder persoon kan Lid worden van Rijmenants NV door zich in te schrijven op de website van Rijmenants NV.

 

Artikel 6 – BESTELLEN

Je moet meerderjarig zijn om een bestelling te kunnen plaatsten op Rijmenants NV. Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen moeten zich laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger, die eveneens gebonden zijn door onze algemene- en verkoopsvoorwaarden.

De producten en diensten, zoals gedefinieerd in Artikel 4, worden te koop aangeboden via de website www.rijmenants.be. Onafgezien van elk geschreven bewijs waarover de Klant zou beschikken, wordt expliciet overeen gekomen, dat alleen de gegevens die geregistreerd worden in het informaticasysteem van Rijmenants NV, haar ‘hosting´ partner, of haar internetbetalingspartner, het bewijs vormen van de communicatie, de inhoud van de bestelling en het geheel van de transacties die plaats gevonden hebben tussen de partijen. De Klant ontvangt via email in elk geval, na de aankoop, een bevestiging van zijn bestelling. Alle contractuele informatie met betrekking tot de bestelling wordt meegedeeld aan het Lid in de taal die het Lid gekozen heeft bij zijn/haar inschrijving.

 

Artikel 7 – PRIJZEN EN BETALINGSMETHODES

De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoopproces, zijn in Euro, en zijn inclusief BTW en administratieve kosten, tenzij het expliciet anders vermeld wordt. De prijzen van de producten en diensten bevatten niet de transportkosten. Deze worden apart aangerekend. Het BTW tarief dat van toepassing is, is het BTW tarief dat geldig is in het land waar het leveringsadres gelegen is. Weliswaar zullen de aangekochte producten en diensten altijd gefactureerd worden aan de prijzen die vermeld staan in de email die de bestelling bevestigt. Dit zijn de prijzen die van toepassing waren op het moment van de aankoop. De producten blijven de eigendom van de Leverancier tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de Klant. Rijmenants NV houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een Lid waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is. De aankopen kunnen online betaald worden met VISA, MAESTRO, MasterCard en Ideal. De aankopen kunnen ook contant betaald worden bij afhaling van de bestelling. De bankrekening van de Klant wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop, en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de Klant haar akkoord gegeven heeft aan Rijmenants NV. In geval de bank van de Klant de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geweigerd. De Klanten garanderen dat ze gewettigd zijn om online betalingen met één van de hoger vermelde betalingsmethodes uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die gelinkt is aan de creditcard of de bancontactkaart, om alle kosten die voorvloeien uit de transactie te dekken. Het ingeven van de confidentiële betalingsgegevens op de website van Rijmenants NV is uiterst beveiligd dankzij de SSL encryptering (Secure Socket Layer). Voor de afhandeling van de online betaling werkt Rijmenants NV samen met Ogone. Rijmenants NV heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar Klanten. Deze worden dan ook niet opgeslagen bij Rijmenants NV. Dit is de reden waarom wij bij elke aankoop opnieuw de betalingsgegevens van de Klant moeten gevraagd worden. De confidentiële betalingsgegevens (bankkaarten, vervaldagen, veiligheidscodes) zijn alleen toegankelijk voor het bedrijf Ogone.

 

Artikel 8 - BESCHIKBAARHEID

De producten en diensten, evenals de prijzen, zijn geldig zoals ze weergegeven worden op de website van Rijmenants NV, binnen de grenzen van de beschikbaarheid van deze producten en diensten bij de Leverancier. Rijmenants NV engageert zich om alles in het werk te stellen om alle bestellingen te leveren. Desondanks, kan Rijmenants NV niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of dienst bij de Leverancier, noch voor de schade die daar zou uit kunnen voortvloeien. In het geval één of meerdere producten of diensten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via email of telefonisch op de hoogte gesteld worden dat zijn/haar bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt. In het geval de onbeschikbaarheid vastgesteld en gecommuniceerd wordt op het moment dat de Klant reeds betaald heeft voor zijn producten, zal Rijmenants NV onmiddellijk aan haar bank vragen om de betaalde bedragen terug te betalen. De Klant zal hiervan via email op de hoogte gebracht worden. De snelheid waarmee de effectieve terugbetaling gebeurt hangt dan af van de betalingsmethode die de Klant gebruikt heeft om zijn aankoop te doen. In het geval de aankoop gedaan werd met een creditcard, zal de terugbetaling zichtbaar zijn op het eerstvolgende maandelijkse uittreksel van de creditcard. Als de Klant vindt dat de terugbetaling abnormaal lang duurt, dan is het aan te raden dat de Klant contact opneemt met zijn/haar bank.

 

Artikel 9 – LEVERING

De bestellingen worden geleverd op het leveradres zoals het door de Klant opgegeven wordt tijdens het bestelproces en volgens de voorwaarden die aldaar beschreven worden. De bestellingen kunnen alleen geleverd worden op adressen die gelegen zijn in België. Rijmenants NV houdt zich het recht voor om de bestelling op te splitsen in één of meerdere leveringen in functie van de beschikbaarheid van de producten. De levering wordt aangeboden aan de Klant of aan elke andere persoon die aanwezig is op het leveradres en die beschikt over een mondelinge volmacht om het pakket in ontvangst te nemen. Als niemand het pakket in ontvangst kan nemen op het moment dat het aangeboden wordt, zal door de transporteur een bericht nagelaten worden in de brievenbus met daarop de naam en de contactgegevens van de transporteur. De Klant moet dan zelf contact opnemen met de transporteur om te zien waar en wanneer het pakket opgehaald kan worden door de Klant. Rijmenants NV waakt erover dat de bestelling in de kortst mogelijk tijd verwerkt wordt. De levertermijn van 20 dagen, na afloop van de verkoop op internet, is een streeftermijn en puur indicatief. Rijmenants NV kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de levering van de producten of diensten, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. Rijmenants NV engageert zich dat de levering geleverd wordt ten laatste 30 dagen na de besteldatum. In het geval dat de geleverde producten niet overeen zouden stemmen met de Bestelling van de Klant, zullen de retour verzendingskosten door Rijmenants NV vergoed worden in de vorm van een waardebon. Daarom moet het bewijs van de retour verzendingskosten meegezonden worden met de retour zelf. Deze waardebon kan dan in mindering gebracht worden bij de volgende aankoop. Als het bewijs van de retour verzendingskosten niet meegestuurd wordt, zullen deze ook niet vergoed worden. Elke retour moet met een aangetekende zending, of met een koerierdienst, verstuurd worden, en de Klant moet het bewijs van verzending van de retour bijhouden. Rijmenants NV houdt zich in alle geval het recht voor om een terugbetaling te weigeren als het product beschadigd is, gebruikt is, of vlekken vertoont. In het geval dat een levering tijdens het leverproces verloren zou raken, en de voorwaarden van dit artikel gerespecteerd worden, dan zal Rijmenants NV volledig op haar kosten een nieuwe zending versturen als het product nog beschikbaar is, of het bedrag van de bestelling inclusief de transportkosten terugbetalen.

 

Artikel 10 – NON CONFORMITEIT

Alle producten en diensten die op de website van Rijmenants NV te koop aangeboden worden, worden in eer en geweten en zo getrouw mogelijk omschreven. Desalniettemin hebben de foto’s die op de website getoond worden geen enkele contractuele waarde. Sommige bijhorende foto’s hebben een decoratieve functie en kunnen elementen bevatten die niet zijn inbegrepen in de prijs. Rijmenants NV wijst elke verantwoordelijkheid af voor fouten die in de omschrijvingen van de producten of de diensten of in de foto’s zouden kunnen optreden. Anderzijds engageert Rijmenants NV zich om eventuele fouten die haar schriftelijk gemeld worden in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk te herstellen. Als het product of de dienst dat geleverd wordt niet overeenkomt met wat op de leverbon staat, kan de Klant het product of de dienst binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst terugsturen, rekening houdend met de voorwaarden beschreven in Artikel 11 van onderliggende Algemene Voorwaarden. Zodra deze 14 dagen zijn gepasseerd, zullen klachten en retours niet meer ontvankelijk zijn. Als de voorwaarden omschreven in Artikel 11 strikt gerespecteerd worden, kan de Klant er voor kiezen om terugbetaald te worden, of om een gelijkaardig product te ontvangen, voorzover dit beschikbaar is. De retourverzendingskosten zullen door Rijmenants NV vergoed worden in de vorm van een waardebon. Daarom moet het bewijs van de retourverzendingskosten meegezonden worden met de retour zelf. Deze waardebon kan dan in mindering gebracht worden bij de volgende aankoop. Als het bewijs van de retourverzendingskosten niet meegestuurd wordt, zullen deze ook niet vergoed worden. Elke retour moet met een aangetekende zending of met een koerierdienst verstuurd worden, en de Klant moet het bewijs van verzending van de retour bijhouden.

 

Artikel 11 – VERZAKINGSRECHT, RETOURS EN TERUGBETALINGEN

Conform de wet van 30 december 2013 inzake boek VI van het Wetboek Economisch recht "markpraktijken en consumentenbescherming", heeft de Klant het recht om, binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, de verkoper op de hoogte te stellen dat hij wil verzaken aan zijn aankoop, zonder dat hij daarvoor een schadevergoeding moet betalen, en zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven. Als een Klant Rijmenants NV op de hoogte wil stellen dat hij wil verzaken aan zijn aankoop moet hij dit doen via [email protected]. Conform de wet van 30 december 2013, kan de Klant in volgende gevallen geen beroep doen op het verzakingsrecht: - Audio of video opnames, of software waarvan de verzegeling opengemaakt is - Producten die op maat gemaakt zijn of aangepast zijn aan de wensen van de Klant, of producten die door de aard van het producten erg bederfbaar zijn, niet kunnen teruggestuurd worden of snel vervallen. In de hierboven vermelde gevallen kan de Klant noch het product terugsturen, noch een terugbetaling eisen. Het verzakingsrecht is natuurlijk maar geldig voorzover het product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 7 werkdagen nadat de Klant Rijmenants NV op de hoogte gebracht heeft dat hij/zij wil verzaken aan zijn/haar aankoop. Het teruggestuurde product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de factuur en van een volledig ingevuld retour document. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden. Zodra de 7 werkdagen verstreken zijn, is Rijmenants NV niet meer in staat om de retour te aanvaarden, en zal de retour teruggestuurd worden naar de afzender. De retour moet verstuurd worden naar het adres dat vermeld staat in Artikel 3. De Klant moet zelf de retour verzendingskosten betalen. De terugbetaling zal gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de retour door Rijmenants NV, op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag. Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven worden. Deze waardebon kan dan opnieuw gebruikt worden bij een volgende aankoop. Het verzakingsrecht kan ook uitgeoefend worden nadat de aankoop gedaan is, maar vóór dat de bestelling verzonden is. In dat geval zal de terugbetaling gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de annulatie van de bestelling. Rijmenants NV zal een email versturen op het ogenblik dat zij de retour ontvangen heeft en op het ogenblik dat zij haar bank gevraagd heeft om een terugbetaling te doen.

 

Artikel 12 – WAARBORG

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat de artikelen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van artikelen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het artikel tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heb je de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heb je het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal je zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was. Rijmenants NV treedt op als mandataris van de Leverancier. De Leveranciers garanderen dat de producten en diensten die ze te koop aanbieden via Rijmenants NV perfect functioneren en geen zichtbare of onzichtbare gebreken vertonen die een normaal gebruik van het product onmogelijk of gevaarlijk maken. Rijmenants NV kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele technische gebreken van de geleverde producten, behalve wanneer ze onmiddellijk vastgesteld worden bij het uitpakken van het product. In dat geval moet de Klant onmiddellijk contact opnemen met de dienst na verkoop van de Leverancier van het betreffende product, waarvan de coördinaten door Rijmenants NV aan de Klant op aanvraag zullen worden medegedeeld. De waarborg is in alle geval niet van toepassing voor producten die opzettelijk beschadigd zijn of beschadigd zijn door nalatigheid (breuk, vocht, niet aangepaste temperatuur, roest, infiltratie van een vloeistof, overspanning, brand, of elke andere vorm van overmacht) en voor producten waarvan duidelijk is dat ze opengemaakt zijn (herstelling en/of aanpassing uitgevoerd door een hersteller die niet erkend is door Rijmenants NV). Op de zelfde manier is de waarborg niet van toepassing wanneer de schade afkomstig is van sleet, transport, van verkeerd gebruik en/of door het niet respecteren van de instructies in de handleiding. Als het product niet valt onder één van de hierboven vermelde uitsluitingen, dan moet de waarborg aangesproken worden binnen de 2 maanden na ontvangst van het product. Als deze 2 maanden voorbij zijn, kan de waarborg niet meer aangesproken worden. De wettelijke waarborg dekt ook de verborgen gebreken. Voor alle vragen met betrekking tot de waarborg, kunnen de Leden terecht op [email protected]

 

Artikel 13 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De teksten, de database met alle gegevens die op de website gepubliceerd worden, de layout en het grafisch ontwerp van de webpagina’s, de verkoopscataloog, de foto´s, de afbeeldingen en de muziek op de website van Rijmenants NV zijn wereldwijd beschermd door auteursrechten, copyright rechten, merkrechten en alle andere vormen van intellectuele eigendomsrechten. Ze blijven daarom de exclusieve eigendom van Rijmenants NV, van haar Leveranciers en van de partners waarmee Rijmenants NV een akkoord afgesloten heeft. Om die reden is elke vorm van kopiëren, publicatie, namaak of elke andere vorm van gebruik, onder welke vorm ook, verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Rijmenants NV. Elke inbreuk hiertegen zal juridisch vervolgt worden door Rijmenants NV.

 

Artikel 14 - VERANTWOORDELIJKHEID

Rijmenants NV kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor geleden directe of indirecte schade (onderbreking van uitbating, winstderving, het mislopen van opportuniteiten,...) die voortvloeit uit het gebruik van de Diensten zoals omschreven in Artikel 4. Rijmenants NV treft verder geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites van derden, meer in het bijzonder met betrekking tot het naleven van de bescherming van de privacy en de persoonlijke gegevens, waarnaar Rijmenants NV een link heeft op haar website. Rijmenants NV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebeurlijke fouten in de foto´s of de teksten die gebruikt worden voor de product omschrijvingen op de website van Rijmenants NV. Rijmenants NV wijst elke verantwoordelijkheid af voor de schade die veroorzaakt wordt door een gebrek, het slecht functioneren of het verkeerd gebruik van een product dat verkocht werd op de website van Rijmenants NV, evenals voor deze die het resultaat zijn van wijzigingen die aangebracht zijn door de Leverancier. Rijmenants NV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet kunnen leveren van de bestellingen, hieronder begrepen de gevallen van overmacht, verstoring of staking van transport -, post -, of communicatie diensten, in geval van overstroming of brand. In alle gevallen waar de verantwoordelijkheid van Rijmenants NV aangesproken wordt, is de verantwoordelijkheid van Rijmenants NV beperkt tot het bedrag dat door de Klant effectief betaald werd voor een bestelling.

 

Artikel 16 – GESCHILLEN EN TOEPASSELIJKE WETGEVING

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de Diensten, zoals gedefinieerd in Artikel 4, en met betrekking tot onderliggende Algemene Voorwaarden is onderhevig aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil, zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

 

Artikel 17 – WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Rijmenants NV kan op elk moment de onderliggende Algemene Voorwaarden wijzigen, onder andere om zich te schikken naar wettelijke verplichtingen. Rijmenants NV behoudt zich het recht voor om op elk moment het ontwerp en de inhoud van haar website te wijzigen. In de mate van het mogelijke, zal Rijmenants NV elke belangrijke wijziging meedelen aan haar Leden. De Leden hebben de volledige vrijheid om bij een wijziging aan de Algemene Voorwaarden, of aan de layout of inhoud van de website van Rijmenants NV hun account te desactiveren. Dit kunnen ze doen via de rubriek "Mijn Account" op de website van Rijmenants NV, en vervolgens de rubriek "Mijn Persoonlijke Gegevens" aan te klikken. Indien door de beslissing van een rechtbank een artikel of paragraaf uit de onderliggende Algemene Voorwaarden nietig of niet-tegenstelbaar zou worden, doet dit in niets afbreuk aan de geldigheid en toepasbaarheid van de andere artikels en paragrafen van de onderliggende Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 18 – KLACHTEN

Klantentevredenheid is een topprioriteit voor Rijmenants NV. Elk lid van Rijmenants NV met een vraag of klacht, vragen we daarom om altijd contact op te nemen met onze medewerkers. Zij zijn bereikbaar via mail of telefonisch van dinsdag tot en met zondag van 9u00 tot 18u00. Je mag er op rekenen snel een reactie te ontvangen.

Sinds 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.

Artikel 19 - CADEAUBON

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Rijmenants uitgegeven cadeaubonnen die worden verkocht via www.rijmenants.be en in de winkels in Massenhoven en Wuustwezel.

 • Iedere Rijmenants cadeaubon is 5 jaar geldig. Na de vervaldatum wordt de cadeaubon niet meer aanvaard.
 • Iedere Rijmenants cadeaubon is voorzien van een unieke barcode. Iedere cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. Je dient de cadeaubon zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen worden aanvaard.
 • De Rijmenants cadeaubon is niet inwisselbaar tegen contanten.
 • Wanneer de waarde van de aankoop lager is dan die van de cadeaubon, wordt een nieuwe cadeaubon uitgegeven met de restwaarde.
 • Wanneer de waarde van de aankoop hoger is dan die van de cadeaubon, dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: cash, creditcard, Bancontact of eventueel Ecocheques.
 • Het is niet toegestaan om cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.
 • Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 • Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. We raden je aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijf je na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.
 • Per bestelling kun je een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen inwisselen.
 • Cadeaubonnen worden niet aanvaard op tickets voor workshops en bestellingen in de webshop. Op dit moment is het enkel mogelijk om deze te gebruiken in onze winkels.

Rijmenants NV

Liersebaan 121, 2240 Massenhoven

BTW-nummer: BE 0421162716

SAMEN RIJMENANTS KLANTENKAART – ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Algemeen

 • Onderstaande algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle personen in het bezit van een Samen Rijmenants klantenkaart (ieder afzonderlijk respectievelijk genoemd een “Kaarthouder” en een “Klantenkaart”) en regelen exclusief de contractuele relatie tussen de Kaarthouder en:

 • Rijmenants Massenhoven, maatschappelijke zetel te Liersebaan 121, 2240 Massenhoven en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0421.162.716. RPR Antwerpen.
 • Rijmenants Wuustwezel met maatschappelijke zetel te Liersebaan 121, 2240 Massenhoven en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0810.926.829. RPR Antwerpen.
 • Rijmenants webshop, onderdeel van Rijmenants Massenhoven, maatschappelijke zetel te Liersebaan 121, 2240 Massenhoven en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0421.162.716. RPR Antwerpen.
 • Rijmenants Groep, maatschappelijke zetel te Liersebaan 121, 2240 Massenhoven en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0668.609.914. RPR Antwerpen.

hierna kortweg “Rijmenants” genoemd.

De Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 20 september 2019 en vervangen integraal alle voorgaande voorwaarden en modaliteiten met betrekking tot de Klantenkaart en het Rijmenants-Loyaliteitsprogramma.

RIJMENANTS behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen zonder de Kaarthouder hiervan individueel te moeten inlichten en zonder enig recht op schadevergoeding voor de Kaarthouder. Alle aanpassingen van de Algemene Voorwaarden worden gepubliceerd op de RIJMENANTS-website van RIJMENANTS (www.Rijmenants.be) (de “Website”). De Kaarthouder verbindt er zich toe op regelmatige basis de Algemene Voorwaarden op de Website na te zullen lezen. Het gebruik van de Klantenkaart door de Kaarthouder na een aanpassing van de Algemene Voorwaarden op de Website zal gelden als aanvaarding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Bij niet aanvaarding van de wijzigingen dient de Kaarthouder RIJMENANTS per aangetekend schrijven in kennis stellen van de beëindiging van zijn lidmaatschap.

2. Lidmaatschap

 • De Klantenkaart wordt gratis en zonder enige aankoopverplichting door RIJMENANTS uitgereikt aan natuurlijke personen. De Klantenkaart is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en voorzien van een uniek nummer. De Klantenkaart blijft te allen tijde eigendom van RIJMENANTS en kan op eerste verzoek terug worden geëist van de Kaarthouder.
 • De Klantenkaart wordt geactiveerd door volledige registratie van de Kaarthouder in een Rijmenants-winkel. De registratie door de Kaarthouder op de Website of een winkelpunt geldt eveneens als toetreding van de Kaarthouder tot het Rijmenants-Loyaliteitsprogramma.
 • Om te kunnen deelnemen is een digitale dan wel fysieke Klantenkaart nodig.
 • De digitale Klantenkaart vind je in je Mijn Rijmenants-profiel dat automatisch wordt aangemaakt door een Klantenkaart te registreren.
 • Lidmaatschap staat niet open voor rechtspersonen of voor uitbaters, zelfstandige medewerkers of tijdelijke of voltijdse personeelsleden van de deelnemende RIJMENANTS-winkels.
 • RIJMENANTS behoudt zich het recht voor om toetreding tot het Loyaliteitsprogramma te weigeren, zonder enige motivatie, en om een Klantenkaart niet te activeren.
 • Door deel te nemen aan de Klantenkaart, ga je eveneens akkoord met de algemene voorwaarden.
 • Om mee te kunnen doen met Samen Rijmenants moet je 16 jaar of ouder zijn. Als je jonger bent dan 16 jaar, moet je schriftelijke toestemming hebben van ouders/verzorgers.
 • Deelname aan Samen Rijmenants is alleen mogelijk met een geldig e-mailadres en een geldig postadres. Het is je eigen verantwoordelijkheid om deze actueel te houden.
 • De ingevulde persoonsgegevens en aankopen worden opgeslagen in onze database. Rijmenants respecteert jouw privacy en wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je aan ons doorgeeft wordt behandeld in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving. Je kan het privacy statement lezen op www.rijmenants.be/privacy-policy

3. Voordelen en gebruik Klantenkaart

 • De Klantenkaart is geen betaalmiddel.
 • Mits voorlegging van de Klantenkaart bij elke aankoop aan de kassa van een deelnemende RIJMENANTS-winkel, zal door RIJMENANTS worden bijgehouden voor welke netto bedragen (prijs van de aangekochte goederen of diensten verminderd met eventuele kortingen, promoties, e.a.) de Kaarthouder aankopen heeft verricht. De Kaarthouder kan gevraagd worden om samen met de Klantenkaart zijn identiteitskaart over te maken ter controle van het persoonlijke gebruik van de Klantenkaart.
 • Indien de Kaarthouder zijn Klantenkaart niet bij heeft, moet die dat melden aan de kassa vóór de aankopen worden afgerekend. De kassa genereert dan een speciaal kassaticket waarop de punten en een specifieke code staan. Na de afrekening kunnen punten niet meer worden toegevoegd.
  De kaarthouder kan dan zelf via zijn Mijn Rijmenants-profiel de code invoeren. De punten worden automatisch bij het puntensaldo gevoegd.
 • RIJMENANTS kent Getrouwheidspunten toe aan de Kaarthouder bij elke aankoop van minimaal 1 EUR in een deelnemende RIJMENANTS-winkel. Tenzij anders aangegeven in de deelnemende RIJMENANTS-winkel of op de Website, geeft elke aankoopschijf van 1 EUR recht op 1 punt. De punten worden per aankoop toegekend, zodat bedragen onder één EUR niet bij een volgende aankoop worden bijgerekend voor de toekenning van punten.
 • Het sparen van punten is niet van toepassing op volgende producten:
  • Gassen
  • Waarborg en leeggoed
  • Levende dieren
  • Herstellingen
  • Vervoerskosten
  • Werkuren
  • Workshop tickets
  • Producten die verkocht worden tijdens de jaarlijkse parkingverkoop
  • Alles op project- of offertebasis is ook uitgesloten van punten
  • In de bistro worden ook geen punten toegekend

 

Deze lijst is niet limitatief.

 • Het aantal punten dat je ontvangt op een transactie, geldt enkel op volle euro’s. Voorbeeld;
  • Voor een aankoop van 10,99 euro ontvang je 10 punten.
  • Voor een aankoop van 11,01 euro ontvang je 11 punten.
 • Rijmenants kan in het kader van acties extra punten toekennen aan bepaalde transacties. De voorwaarden voor toekenning staan beschreven bij de desbetreffende actie.
 • De gespaarde punten worden tot één puntensaldo opgeteld. Het kan voorkomen dat punten van sommige transacties niet direct worden bijgeschreven. Rijmenants streeft ernaar om alle gespaarde punten binnen max. 3 werkdagen toe te voegen en alle punten voor online aankopen na max. 2 werkweken.
 • Indien de Klantenkaart gedurende een periode van 24 maanden na de laatste aankoop niet meer gebruikt wordt, alsook in ieder geval van fraude of misbruik, vervallen automatisch en van rechtswege alle gespaarde punten & cheques en zal het lidmaatschap van de Kaarthouder automatisch worden geannuleerd. Indien de Kaarthouder opnieuw wenst toe te treden zal hij zijn lidmaatschap op de Website of in een winkelpunt dienen te reactiveren. Bij reactivatie van de klantenkaart zal de Kaarthouder moeten bevestigen om minstens 3 maanden onze nieuwsbrief te ontvangen. De reactivatie van het lidmaatschap geeft geen herstel van de vervallen punten.
 • Enig misbruik van de Klantenkaart leidt tot onmiddellijke en definitieve uitsluiting tot enig verder lidmaatschap of gebruiken van de Klantenkaart.

4. Voordelen en vouchers

 • Gespaarde punten kunnen worden ingeruild voor Rijmenants-voordeelvouchers. Dit kan via www.mijnrijmenants.be of via de mobiele webpagina.
 • Deze vouchers geven recht op een bepaalde korting, product, dienst of ander voordeel.
 • Het aanbod van de Rijmenants-voordeelvouchers, het aantal benodigde punten voor verkrijging ervan en de bijbehorende voorwaarden zijn wisselend en worden weergegeven op de website.
 • Rijmenants kan ook actief voordeelvouchers aan klanten verstrekken zonder dat klanten hiervoor punten hoeven in te wisselen.
 • Een overzicht van alle voordeelvouchers en het huidige puntensaldo kan je terugvinden in je Mijn Rijmenants-profiel via www.mijnrijmenants.be
 • Alle voordeelvouchers hebben een beperkte geldigheid, deze staat steeds vermeld bij de betreffende voucher op www.mijnrijmenants.be. Indien een (geactiveerde) voordeelvoucher is verlopen, vindt er geen teruggave plaats van de bestede punten voor de verkrijging ervan.
 • Eenmaal geruilde vouchers kunnen niet meer geretourneerd worden tegen punten.
 • Punten en voordeelvouchers zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
 • Punten, klantenkaart en voordeelvouchers zijn niet overdraagbaar naar een ander Mijn Rijmenants-profiel en kunnen niet worden nagelaten, toegewezen, doorverkocht of worden samengevoegd met een andere Samen Rijmenants deelnemer.

5. Artikelen retourneren

 • Wanneer je artikelen retourneert, worden het aantal punten dat je hiermee gespaard hebt afgetrokken van je saldo.
 • Indien je een artikel ruilt waarvoor je een voordeelvoucher hebt ingezet, krijg je deze voucher, noch de punten voor het verkrijgen ervan, niet retour.

6. Speciale aanbiedingen voor klantenkaarthouder

 • Naast de voordeelvouchers waarvoor je kan sparen, biedt Rijmenants regelmatig ook speciale aanbiedingen waarvoor geen punten nodig zijn. Deze zijn alleen geldig bij het scannen van je klantenkaart en niet geldig voor klanten die geen klantenpas gebruiken.
 • Deze aanbiedingen zijn te vinden op www.mijnrijmenants.be en hebben een beperkte geldigheid en voorraad.
 • Deze speciale aanbiedingen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.

7. Verantwoordelijkheden van de Klant / Aansprakelijkheid

 • Kaarthouders die voordelen van de Klantenkaart trachten te verkrijgen of hebben verkregen door het verstrekken van valse informatie, of op andere ongepaste of frauduleuze wijze, zijn aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.
 • Elk verlies of elke diefstal van, of schade aan, de Klantenkaart moet onmiddellijk aan RIJMENANTS worden gemeld, zodat een nieuwe kaart kan worden uitgereikt aan de Kaarthouder. In geval van verlies of diefstal van de Klantenkaart zal RIJMENANTS niet gehouden zijn de aankoopbedragen noch het aantal bezoeken bij te houden. De Kaarthouder is persoonlijk verantwoordelijk voor het volledig informeren van derden, bedrijven of overheidsorganen omtrent zijn lidmaatschap van de Klantenkaart, en omtrent de aanbiedingen en voordelen die hen ter beschikking staan in het kader van de Klantenkaart.
 • RIJMENANTS zal alles in het werk stellen om te zorgen dat de voordelen van het lidmaatschap correct worden toegekend, doch kan niet aansprakelijk gesteld worden ingeval zij in de redelijke onmogelijkheid was haar verplichtingen niet na te komen. In eender welke hypothese en zonder enige uitzondering voor wat betreft de grond van aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van RIJMENANTS beperkt tot het bedrag van het voordeel dat de Kaarthouder uit hoofde van het lidmaatschap en de verrichte aankopen zou toegekend zijn of toegekend werd.
 • RIJMENANTS behoudt zich het recht voor om de juistheid van de toegekende getrouwheidspunten te controleren en dit aantal te corrigeren indien er, volgens haar, fouten zijn vastgesteld zonder dat er hierover enige klacht geformuleerd kan worden.

8. Opzegging van de Klantenkaart/Lidmaatschap

RIJMENANTS behoudt zich het recht voor om het Klantenkaart en het Loyaliteitsprogramma ten allen tijde te annuleren of te vervangen door een ander programma en de lidmaatschapscontracten prompt op te zeggen.

 

9. Overdracht of beëindiging van het lidmaatschap

 • Het lidmaatschap kan door de Kaarthouder, op elk moment, met of zonder motivering en zonder voorafgaande kennisgeving, beëindigd worden via e-mail naar [email protected].
 • Na beëindiging van het lidmaatschap vervallen alle beschikbare vouchers en punten.
 • RIJMENANTS behoudt zich het recht voor om, naar eigen redelijkheid, de Klantenkaart onmiddellijk in te trekken dan wel stop te zetten waardoor het lidmaatschap geschorst dan wel volledig beëindigd wordt en dit zonder noodzaak van enige motivering.
  RIJMENANTS behoudt zich het recht voor om het beheer van de Klantenkaart om welke reden dan ook, toe te vertrouwen aan derden, en om de overeenkomsten met de Kaarthouders voor dat doel over te dragen, zonder dit te moeten rechtvaardigen. In dat geval worden de leden minimaal 20 dagen voor de overdracht geïnformeerd via de Website.

10. Vrijwaring en jurisdictie

 • Geen enkele onthouding of nalaten van RIJMENANTS om haar rechten onder enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen zal een afstand daarvan, of een afstand van het recht van RIJMENANTS om enige andere bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, uitmaken, en geen enkele afstand door RIJMENANTS van enige inbreuk op enige bepaling of clausule van deze Overeenkomst zal geacht worden een afstand te zijn van enige inbreuk op enige andere bepaling of clausule daarvan.
 • Rijmenants behoudt ten allen tijde het recht om, zonder compensatie van deelnemers, het Samen Rijmenants Loyaliteitsprogramma te wijzigen of te beëindigen.
 • Rijmenants zal uiterlijk twee maanden van tevoren over een wijziging of beëindiging informeren via de website en/of via het opgegeven e-mailadres.
 • Tot aan de datum van beëindiging kunnen punten of vouchers gewoon worden besteed. De gespaarde punten en vouchers kunnen niet meer worden besteed na beëindiging van Samen Rijmenants en zullen komen te vervallen.
 • In het geval dat een bepaling van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk wettelijk ongeldig is, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn, dan zal deze bepaling geacht worden van de algemene voorwaarden te kunnen worden afgescheiden, en zal de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden.
 • Huidige Algemene Voorwaarden zijn exclusief onderhevig aan het Belgisch Recht. Ingeval van enige betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen exclusief bevoegd.

 

Bestel nu jouw cadeaubon

Bestel nu jouw Rijmenants Cadeaubon online!